Lernu de aliaj tradukoj

Unu el miaj celoj kun ĉi tiu blogo, temas pri tradukoj inter la angla kaj Esperanto,

One of my goals with this blog, 
is to focus on translations 
between English and Esperanto, 

image info
kaj originalaj Esperanto-verkoj altradukita anglen, kaj angla literaturo al Esperanto, kaj la homoj, kiuj verkis la originalaj verkoj kaj tiuj, kiuj tradukis ilin. En ĉi tiu bloga afiŝo, mi citas la originalan Esperanton verkitan de BOULTON, sekvata de la angla traduko de ULLMAN. (NOTU: Mi korektis iajn tipografiajn erarojn en ĉi tiu eldono de 2019).

both original Esperanto works 
translated into English, and 
English literature translated
into Esperanto, as well as the
people who have written the
original works and those who
have translated them. In this 
blog post, I quote the 
original Esperanto written 
by BOULTON, followed by the 
English translation by ULLMAN. 
(NOTE: I have corrected a 
 few typographical errors 
 in this 2019 publication.) 

“At the Waters of Oblivion” estas angla traduko de originala verko en Esperanto de Marjorie Boulton 1 2 “Ĉe l’Akvo de Forgeso” eldonita en kolekto de ŝia verkoj “Virino ĉe la Landlimo: Drametoj kaj Skeĉoj” en 1959.3 Tiun tradukadon sen dato de Pierre Lioni Ullman (1929-2018) eldonis Karen Beaumont en 20194; ŝi supozas, ke li faris ĉi tiun tradukon inter 1994 kaj 2011.5

Simbolismo/Symbolism

La kovrila bildo de Pierre Puvis Chavannes6 estas ekzemplo de la simbolismo 7 (arta movado).

"At the Waters of Oblivion" is 
an English translation of an 
original work in Esperanto by 
Marjorie Boulton "Ĉe l'Akvo de Forgeso" 
published in a collection of 
her work in 1959. This undated 
translation by Pierre Lioni Ullman 
(1929-2018) has been published 
by Karen Beaumont in 2019; she 
supposes he made this translation 
between 1994 and 2011.  
The cover image by Pierre Puvis 
Chavannes is an example of the 
symbolism movement in art. 

symbolismo

La poezia dramo de Boulton enhavas simbolajn elementojn. Ĝi traktas idealan amrakonton, sed ia prezentita kiel la dramo de du amantoj (Eŭridiko kaj Orfeo) destinitaj morti sole, kaj tamen renkontiĝi reciproke post la morto. Ĝi okazas en mitologia loko de eterna ripozo kaj forgeso.

Rivero fluas
en Hadeso
en nigra kreso
sed ne bruas.

Boulton's verse drama has 
elements of symbolism in it. 
It deals with an ideal love
story, but one presented 
as the drama of two lovers 
(Eurydice and Orpheus) 
fated to die alone, and yet 
meet each other again 
in the afterlife. It takes 
place in a mythological 
setting of a place of 
eternal repose and ignorance.  

A river flows
in Hades through
black watercress
but makes no sound.

Eŭridiko (reveninte al Hades duan fojon) ĵuras ŝian amon estas sufiĉe forta por atendi ĝis Orfeo finfine mortas.

Ne. Se Orfeo estas ja mortonto
kiel li estas, sur la certa vojo
mi lin atendos, en humila ĝojo.
Virinoj pli kapablas por atendi.
Mi paciencos. Devos li descendi.

Eurydice (after she returns 
to Hades a second time) 
claims her love is strong 
enough to wait until Orpheus 
finally dies. 

No. Indeed if Orpheus must die,
as he is bound to, on the inevitable path
I shall await him, with humble joy.
Women are more suited for waiting.
I shall be patient. He has to come down.

Babilaĉantaj Gardistoj/Chattering Guards

Krom la du amantoj, estas du gardistoj ĉe la rivero Leteo, kiu proponas novajn mortintajn animojn trinki el la rivero por forgesi ilian vivon sur la tero kaj ĉion alian.

Trinku denove el eterna Neo;
senesperiĝu; trinku el Leteo.
Tero kaj via tera amo foros,
kaj via kor’ neniam plu doloros.

Besides the two lovers, there 
are two guards at the river 
Lethe who offer newly dead 
souls to drink from the 
river to forget their life 
on earth and everything else. 

Drink once more from eternal Nought;
lose hope; drink from Lethe.
Earth and your earthly love will go away,
and your heart will nevermore feel pain.

Sed, Eŭridiko refuzas.

Mi, memorante korpan dialogon,
Por amo trovos ilon kaj apogon.
La karnaj korpoj estas nur pronomoj,
klarigas la rilaton de la homoj,
simbolas ilin, helpas por distingo;
nun ni parolos per alia lingvo.
Mi devos suferadi, ĝis li venos;
mi lin memoras, ĝis revido benos.

But Eurydice refuses.

Remembering corporeal speech,
I’ll find the means to maintain love.
Physical bodies are but pronouns,
clarifying our affinities, aiding us
to distinguish and symbolize.
Here shall I speak in another toungue,
suffering till blest presence
supplants reminiscence.

referencoj/references

 1. BOULTON, Marjorie (angla). https://en.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Boulton 

 2. BOULTON, Marjorie (Esperanto). https://eo.wikipedia.org/wiki/Marjorie_Boulton 

 3. BOULTON, Marjorie. “Virino ĉe la Landlimo: Drametoj kaj Skeĉoj”. Kopenhagen: Koko, 1959. p. 41-54. 

 4. BOULTON, Marjorie. “At the Waters of Oblivion”. Trans. ULLMAN, Pierre Lioni. Self-Publishing Services, LLC, 2019. (Orig. Ĉe L’Akvo de Forgeso ,1959). Amazon.com 

 5. forward by Karen BEAUMONT. 

 6. CHAVANNES, Pierre Puvis (angla). https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Puvis_de_Chavannes 

 7. Simbolismo (arto). https://eo.wikipedia.org/wiki/Simbolismo_(arto)