“Transition” estis literatura revuo 1, kiu publikigis proklamon en junio 1929. 2

"Transition" was a literary magazine 
that published a proclamation in June 1929. 

image info

Jen, la proklamo (angle 3):

Here is the proclamation in English: 
 1. The revolution in the English language 
  is an accomplished fact. 
 2. The imagination in search of a fabulous 
  world is autonomous and unconfined. 
 3. Pure poetry is a lyrical absolute that 
  seeks an a-priori reality within 
  ourselves alone. 
 4. Narrative is not mere anecdote, but the 
  projection of a metamorphosis of reality. 
 5. The expression of these concepts can be 
  achieved only through the rhythmic 
  "hallucination of the word". 
 6. The literary creator has the right to
  disintegrate the primal matter of words 
  imposed on him by textbooks and dictionaries. 
 7. He has the right to use words of his own 
  fashioning and to disregard existing 
  grammatical and syntactical laws. 
 8. The "litany of words" is admitted as 
  an independent unit. 
 9. We are not concerned with the 
  propagation of sociological ideas, 
  except to emancipate the creative 
  elements from the present ideology. 
10. Time is a tyranny to be abolished. 
11. The writer expresses. He does not 
  communicate. 
12. The plain reader be damned. 

Kaj nun, esperante:

 1. La revolucio en la angla lingvo estas farita fakto.
 2. La imago serĉante fabelan mondon estas aŭtonoma kaj nelimigita.
 3. Pura poezio estas lirika absoluto, kiu serĉas aprioran realon interne je ni mem sole.
 4. Rakonto ne estas nura anekdoto, sed la projekcio de metamorfozo de realo.
 5. La esprimo de ĉi tiuj konceptoj atingeblas nur per la ritma “halucino de la vorto”.
 6. La literatura kreinto rajtas diserigi la praan aferon de vortoj trudita al li de lernolibroj kaj vortaroj.
 7. Li rajtas uzi proprajn vortojn kaj malatenti ekzistantajn gramatikajn kaj sintaksajn leĝojn.
 8. La “litanio de vortoj” estas akceptita kiel sendependa unuo.
 9. Ni ne zorgas pri la disvastigo de sociologiaj ideoj, krom emancipi la kreajn elementojn de la nuna ideologio.
 10. La tempo estas abolota tiraneco.
 11. La verkisto esprimas. Li ne komunikas.
 12. La simpla leganto estu malbenita.

referencoj/references

 1. Transition literary journal. 

 2. “The Revolution of the Word Proclamation”, Transition 16/17. jot101 blog 

 3. COWLEY, Malcolm “Exile’s Return”, 1934 (rev.1951), p.276. 

komentoj/comments